Category: หน่วยตรวจสอบภายใน

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการไม่ให้และไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามนโยบาย No Gift Policy

เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายดังกล่า...

ประกาศนโยบายการไม่ให้และไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ดร.อรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษ...

กฎบัตรและแผนการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ได้...

การสอบทานรายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ของกรมบัญชีกลาง

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 นายบรรพ...

การสอบทานรายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ของกรมบัญชีกลาง

การสอบทานรายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ของกรมบัญชีกลาง

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565นายบรร...

การสอบทานรายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของกรมบัญชีกลาง

การสอบทานรายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของกรมบัญชีกลาง

วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 นายบร...

Skip to content