Category: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ตรวจความเหมาะสมและความพร้อมของอาคารสถานที่ในการขอรับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ ณโรงเรียนกวดวิชาบุญยวีร์คณิตศาสตร์และภาษา

วันที่ 4 ตุลาคม 2566 นางหัทกาญจน์ ...

ตรวจติดตามและกำกับการใช้เงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชนในระบบ ณ โรงเรียนไตรภพวิทยาและโรงเรียนวิชชานารี

วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 นางหัทกาญจน...

ตรวจติดตามและกำกับการใช้เงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชนในระบบ ณ โรงเรียนสุนทรศึกษาและโรงเรียนผดุงรัตน์วัดสันฐาน

วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 นางหัทกาญจน์...

ตรวจติดตามและกำกับการใช้เงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชนในระบบ ณ โรงเรียนลำปางวิทยาและโรงเรียนอรุโณทัย

วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 นางหัทกาญจน์...

ตรวจติดตามและกำกับการใช้เงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชนในระบบ ณ โรงเรียนพินิจวิทยาโรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา ลำปางและโรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร

วันที่ 22 มิถุนายน 2566 นางหัทกาญจ...

Skip to content