ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ระดับจังหวัดลำปาง

วันพุธ ที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. ดร.หัทกาญจน์ อดุลถิรเขตต์ ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมเตรียมการเพื่อกำหนดนโยบาย มาตรการ แนวทางการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ระดับจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เพื่อร่วมกันกำหนดแผนปฏิบัติการออกตรวจสอบนักเรียนและนักศึกษา ระดับจังหวัดลำปาง และแนวทางการปฏิบัติงานบูรณาการร่วมกับการจัดระเบียบสังคมระดับจังหวัดโดยปกครองจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมพระบาท 2 ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

Skip to content