การขับเคลื่อนจริยธรรม

การขับเคลื่อนจริยธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานข้อกำหนดจริยธรรม

มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ-สป

การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม

คำสั่งแต่งตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม

แต่งตั้งทีมปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม-1

แนวปฏิบัติ Dos & Don’ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม

แนวทางการปฏิบัติตนตามข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ (Dos & Don’ts) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Dos-Donts-สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ-1

กิจกรรมเสริมสร้างจริยธรรมของหน่วยงาน

รายงานการประชุมซึ่งได้มีการสอดแทรกความรู้ด้านคุณธรรม

รายงานการประชุมสอดแทรกคุณธรรม

คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน-1

Skip to content