ระบบติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา จังหวัดลำปาง ประจำปี พ.ศ. 2566

แบบติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา จังหวัดลำปาง ประจำปี พ.ศ. 2566 (ศธจ.ลำปาง และโรงเรียนเอกชน)

แบบติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา จังหวัดลำปาง ประจำปี พ.ศ. 2566 (สพป. ลำปางเขต 1 และ โรงเรียนในสังกัด)

แบบติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา จังหวัดลำปาง ประจำปี พ.ศ. 2566 (สพป. ลำปางเขต 2 และ โรงเรียนในสังกัด)

แบบติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา จังหวัดลำปาง ประจำปี พ.ศ. 2566 (สพป. ลำปางเขต 3 และ โรงเรียนในสังกัด)

แบบติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา จังหวัดลำปาง ประจำปี พ.ศ. 2566 (สพม.ลำปาง ลำพูน และโรงเรียนในสังกัด)

แบบติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา จังหวัดลำปาง ประจำปี พ.ศ. 2566 (สถาบันอุดมศึกษา/สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา)

แบบติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา จังหวัดลำปาง ประจำปี พ.ศ. 2566 (สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง และสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน)

แบบติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา จังหวัดลำปาง ประจำปี พ.ศ. 2566 (สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง และ กศน.อำเภอ)

แบบติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา จังหวัดลำปาง ประจำปี พ.ศ. 2566 (หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงเรียน อปท.)

แบบติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา จังหวัดลำปาง ประจำปี พ.ศ. 2566 (สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง และ โรงเรียนในสังกัด)

แบบติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา จังหวัดลำปาง ประจำปี พ.ศ. 2566 (ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง)

แบบติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา จังหวัดลำปาง ประจำปี พ.ศ. 2566 (โรงเรียนสาธิตฯ และโรงเรียนกีฬา)

Skip to content