การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2566

  1. กิจกรรมจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล-ID-Plan
กิจกรรมจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (ID Plan)

2. การดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล

การดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล

3. การติดตามผลการพัฒนาตนเอง ตามแผนพัฒนาตนเอง

การติดตาผลการพัฒนาตนเอง ตามแผนพัฒนาตนเอง

4. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมมาภิบาลและวินัยในการปฏิบัติงาน

รายงานผลการดำเนินกิจกรรม

5. รายงานการบริหารงานบุคคลของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

รายงานการบริหารงานบุคคลของศธจลำปางปีงบป

6. รายงานความก้าวหน้าการบริหารงานบุคคล

รายงานความก้าวหน้าการบริหารงานบุคคล ครั้

7. รายงานข้อมูลอัตรากำลัง

รายงานข้อมูลอัตรากำลัง

8. รายงานการดำเนินงานและงบประมาณ การดำเนินการโครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ไตรมาส3(เม.ย.66-มิ.ย.66)

ไตรมาส3(เม.ย.66-มิ.ย.66)

Skip to content